Saturday, 16 September 2017

C.P.ED Ane A.T.D Shikshako Ne Farajiyat D.EL.ED Pass karava Baabat No By Niyamak Gandinagar No Latest paripatra 16/09/2017

C.P.ED Ane A.T.D Shikshako Ne Farajiyat D.EL.ED Pass karava Baabat No By Niyamak Gandinagar No Latest paripatra 16/09/2017
C.P.ED Ane A.T.D Shikshako Ne Farajiyat D.EL.ED Pass karava Baabat No By Niyamak Gandinagar No Latest paripatra 16/09/2017
3/9/2001 baad C.p,ed Ane A.t.d layakat sathe Dhoran 1 thi 5 ma Shikshak Taeaike Nimanuk Pamela hoy teva Shikshako E Pan Dhoran 12 ma 50% ane D.EL.Ed. Karavayu Jaruri Che.

Related Posts

C.P.ED Ane A.T.D Shikshako Ne Farajiyat D.EL.ED Pass karava Baabat No By Niyamak Gandinagar No Latest paripatra 16/09/2017
4/ 5
Oleh

Developed By sarkar